Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Fuglsang Hedes Græsningslaug
Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 25/3-2019

 Fuglsang Hedes Græsningslaug(FHG)s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

FHG er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Formand Lars Sloth
Adresse: xx, 8500 Grenaa
CPR
: **********
Telefonnr.: Send mail via kontakt siden
Mail: Send mail via kontakt siden
Website: www.fuglsanghede.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Anpartshavere:
–      Almindelige personoplysninger:
o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, købsdato, telefonnummer, e-mailadresse […]
–      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o   ingen

2)   Medlemsoplysninger:
–      Almindelige personoplysninger:
o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer,  e-mailadresse […]
–      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o   ingen

3)   Oplysninger om bestyrelsen og arbejdsgrupper:
–      Almindelige personoplysninger:
o   Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o   Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen
–    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o   ingen

4)  Kontaktformularer

–      Almindelige personoplysninger:
o   Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
o   Andre oplysninger som ønske om fællesopgaver, andre hverv i relation til foreningen
–    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
o   ingen

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Kontaktformular og tilmeldingssiden på hjemmesiden www.fuglsanghede.dk

Fårelaugets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
Fårelaugets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at du kan købe en andel eller du kan blive medlem
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:

1)   Formål med behandling af oplysninger om vore andelshavere:

 • Fårelaugets andelshavere, herunder opkrævning for andele
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os

2)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os

3)   Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsen og arbejdsgrupper:

 • Håndtering af bestyrelsens hverv og pligter i fårelauget
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

4)   Formål med behandling af oplysninger fra kontaktsiden:

 • Fårelaugets mailhåndtering, herunder information til formanden, og tilmeldinger til kassereren.
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

FHG videregiver ikke dine oplysninger til andre.
Vi videregiver heller ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som kursist, medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Andelshavere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra salget af din andel og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret fra kursets ophør.
 • Medlemmer:
 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelsen og arbejdsgrupper:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Kontaktsiden:

Vi beholder kontaktformularindsendelser i en bestemt periode til brug ved kundeservice, men vi bruger ikke den indsendte information til markedsføring.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Bilaget er udarbejdet i maj 2018. Redigeret d. 25/3 2019