Vedtægter

Vedtægter for Fuglsang Hedes Græsningslaug

Vedtægter for Fuglsang Hedes Græsningslaug ( 2017 )

§ 1. Foreningens formål
– at drive naturpleje på Fuglsang Hede med får
– at producere lammekød på et miljømæssigt forsvarligt grundlag samt
– at udbyde det producerede naturlam til andelsparterne i forhold til andele.
– at samarbejde og deltage i sociale arrangementer med andre grønne organisationer

§ 2. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Fuglsang Hedes Græsningslaug.
Foreningens hjemsted er Norddjurs kommune.
Foreningen samarbejder på kontrakt med Norddjurs Kommune, som er lodsejer på hedearealet. Norddjurs Kommune stiller gratis hegn og areal til rådighed for græsningslauget.

§ 3. Medlemmernes/Foreningens dyrehold
Foreningen har tilsyn og ansvar for det dyrehold som andelshaverne besidder. Dette gælder både ved dyrenes ophold på heden i sommerhalvåret samt dyreholdet på vinterlogi. Som minimum består bestanden af 25-35 moderfår svarende til 50-70 andele.

§ 4. Medlemmer
Alle interesserede kan optages som medlemmer. Dog skal antallet af medlemmer med andelsbevis harmonere med antallet af dyr og græsningsmulighederne.

Stk. 2.
Der skelnes mellem
1) Medlemmer med andelsbevis
2) Medlemmer uden andelsbevis

Alle medlemmer kan deltage i tilsyn med fårene, hegn og andet udstyr samt deltage i fælles arbejdsopgaver som slåning af vegetation under hegn. Tilsynsordning og arbejdsopgaver tilrettelægges af bestyrelsen og medlemmerne med andelsbevis.

Foreninger og institutioner kan tegne medlemskab.

Stk. 3.
Alle medlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Kontingentet dækker udgifter til administration og mindre vedligeholdelsesopgaver. Alle medlemmer betaler samme kontingent, uanset om medlemmet er indehaver af andelsbevis eller ej.

§ 5. Medlemsrettigheder
Andelene i moderfårene er en engangsinvestering, som den enkelte kan handle med efter eget ønske.

Stk. 2. Medlemmer med andelsbevis har stemmeret og har hver én stemme på generalforsamlingen uanset antallet af anparter. Alle medlemmer må deltage og tale på generalforsamlingen.

Stk. 3. Andelshavere har købsretten til den % del af årets lammekødsproduktion den enkeltes andelsbevis svarer til. Ved salg af lammeprodukter gives der besked pr. mail eller pr. brev.

§ 6. Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på den ordinære generalforsamling. Det er generalforsamlingen, der tager stilling til anvendelse af regnskabets over- eller underskud.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af marts. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Generalforsamling indkaldes med mindst 28 dages varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Indkaldelse kan ske via mail til medlemmer, der har oplyst deres mailadresse eller ved almindeligt brev.

Stk. 3.
Bestyrelsen skal have indkomne forslag til generalforsamlingen i hænde inden 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Disse udsendes til alle medlemmer inden 7 dage før generalforsamlingen på samme måde som ved indkaldelsen.

Stk. 4.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
• Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
• Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
• Beslutning om regler for fordeling af produceret lammekød
• Valg af bestyrelse
• Valg af 2 suppleanter for et år ad gangen
• Valg af 1 foreningsrevisorer for et år ad gangen
• Eventuelt.

Stk. 5.
Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre andet begæres af et medlem.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling”.

Stk. 6.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst halvdelen af medlemmerne. Den skal indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for to år ad gangen, idet der hvert andet år vælges henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer og en sekretær. Sekretæren laver referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 2.
Ved første generalforsamling vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år, således at der kommer den forskydning i valgperioderne, som reglerne foreskriver.

§ 9. Foreningens ophør
Foreningen kan ophæves på en ekstraordinær generalforsamling ved 3/4 flertal blandt alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Ved foreningens ophør tilfalder hegnet på arealet Norddjurs Kommune.
Ved foreningens ophør sælges fåreflokken bedst muligt. Efter salget udbetales der,
hvis muligt, anparter á 500 kr. til anpartshaverne. Evt. overskud af likvide midler, efter alle
fordringer mod foreningen er afviklet, doneres til naturbevaring i Norddjurs Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25.02.2008.
Underskrevet den 12.03.2008.

Vedtægterne blev justeret på generalforsamlingen d. 14. marts 2017.
De nye vedtægter underskrevet d. 23. marts 2017.

Ændring af § 9 Stk. 2 er vedtaget på generalforsamling d. 14. marts 2023.